رئیس انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران طی نامه ای خطاب به مدیران گروه های آموزشی ذیربط، از آن ها خواست تا به منظور استفاده از حداکثر پتانسیل این انجمن نظر آن گروهها را پیرامون سؤالات زیر به آن انجمن منعکس نمایند.

در این نامه از کلیه گروه های آموزشی درخواست شده است تا نظرات خود را در موارد زیر در شورای گروه مطرح نموده و اعلام نظر فرمایند.

1- پیشنهاد نام مجله انگلیسی

الف- نام مجله تخصصی در یکی از شاخه های مرتبط با مهندسی مکانیک بیوسیستم (برای مثال Drying، …)

ب- نام مجله عمومی در زمینه مرتبط با مکانیک بیوسیستم (برای مثال Mechanical Engineering of Biosystems)

2- پیشنهاد نام مجله فارسی (برای مثال مهندسی مکانیک بیوسیستم)

3- پیشنهاد سه اولویت کاری برای انجمن

4- انتظارات هر گروه از انجمن علمی

5- معرفی یکی از اعضای هیـأت علمی هر گروه

لازم به توضیح است که:

جناب آقای دکتر شاهین رفیعی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران هستند که از تاریخ 14 اسفندماه سال 1392 بعنوان رئیس دوره ای انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی ایران برگزیده شده اند. اعضای محترم هیأت مدیره این دوره عبارتند از:

1- دکتر رفیعی (رئیس)

2- دکتر طبسی زاده (نایب رئیس)

3- دکتر عباس زاده (خزانه دار)

4- دکتر شمسی (عضو)

5- دکتر خراسانی (عضو)

6- دکتر نجفی (عضو)

7- دکتر نیکبخت (عضو)

8- دکتر اکرم (بازرس)

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *