گردآوریمحمدباقر لک، وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی، آرشیو 1392

در واقع، مفهوم اعداد فازی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که بسیاری از پدیده های کمّی به وسیله یک عدد مطلق و ابهام قابل بیان نیستند. یک عبارت فازی مانند تقریباً سه، بدین معنی است که مقادیر اطراف عدد سه نیز در مفهوم فازی مذکور شامل می شوند. یعنی اعداد پیرامون مقدار مرکزی سه با درجه عضویت کمتری نسبت به این مقدار با آن تطابق دارند. گستره قابل قبول برای یک عدد فازی با استفاده از روش های ذکر شده در تعیین تابع عضویت مشخص می گردد.

به طور کل اعداد فازی دسته ای از مجموعه های فازی هستند که دارای ویژگی های زیر باشند:

1-     محدب هستند.

2-     نرمال هستند.

3-     تابع عضویت آن ها به طور قطعه ای پیوسته است.

4-     روی اعداد حقیقی تعریف می شوند.

اعداد فازی می توانند نماینده پارامترها و کمیت های نادقیق مسایل و مدل های ریاضی در مهندسی باشند. این اعداد عدم قطعیت موجود در تعیین این پارامترها را با شکل های خود نشان می دهند. داده های آزمایشات، عقل سلیم و استفاده از دانش و تجربه خبره از روش های تعیین این اعداد است.

فایل کامل این بخش برای اعضای محترم وبسایت مکانیزاسیون در بخش پیوست‌ها قابل دریافت است. بخش‌های بعدی در همین وبسایت ارائه می‌گردد.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *