با موافقت دولت؛

كارفرمايان كارگاه هاي نظام صنفي كشاورزان مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه مي شوند

با موافقت دولت، آيين نامه اجرايي بند(100) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به عنوان آيين نامه اجرايي بند(91) قانون بودجه سال 1392 تنفيذ شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تامين اجتماعي و به استناد بند(91) قانون بودجه سال 1392 كل كشور تصويب كرد؛ آيين نامه اجرايي بند(100) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به عنوان آيين نامه اجرايي بند(91) قانون بودجه سال 1392 كل كشور تنفيذ مي شود.

اين مصوبه مورخ 12/9/1392 از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

آيين‌نامه اجرايي بند (100) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده1ـ كارفرمايان كليه كارگاه هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان كه پروانه فعاليت صنفي معتبر از نظام يادشده اخذ كرده و در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند و با توجه به قوانين و مقررات ثبتي با ارايه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمي تأسيس شده‌اند، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند ـ مصوب 1361ـ‌ و اصلاحات بعدي آن هستند.

تبصره1ـ هر گونه تغييرات كارفرمايان داراي شخصيت حقوقي منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و درج آن در روزنامه رسمي كشور است.

تبصره2ـ كارفرمايان موظفند مدارك مورد نياز موضوع اين ماده را به شعبه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي ارايه كنند.

ماده2ـ كارفرمايان مي‌توانند نام اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و ساير مديران كارگاه هاي موضوع اين آيين‌نامه را در صورتي كه از كارگاه حقوق دريافت مي‌كنند، در فهرست حقوق و مزد كاركنان شاغل درج كنند.

ماده3ـ كارفرمايان حقيقي با توجه به اسناد مالكيت يا اجاره، پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري از وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابع آنها، تعيين حدود و ثغور كارگاه، پروانه فعاليت نظام صنفي كشاورزي و همچنين احراز نشاني اقامتگاه قانوني يا محل سكونت شناسايي خواهند شد.

تبصره ـ در هنگام تشكيل پرونده مدارك مورد نياز مندرج در اين ماده بايد به همراه ساير مدارك به شعبه‌هاي صندوق تأمين اجتماعي ارايه شود.

ماده4ـ كارفرمايان صنعتي بخش كشاورزي كه از نظام صنفي كشاورزي داراي پروانه فعاليت معتبر هستند و در كارگاه اشتغال دارند، مي‌توانند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد كاركنان شاغل اقدام كنند.

ماده5 ـ در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي برخورداري از مزاياي اين آيين‌نامه به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي كند، از مزاياي اين آيين‌نامه محروم خواهد شد.

بند(91) قانون بودجه سال 1392 كل كشور

كارگاه هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *