شاخص سطح برگ کمیتی است از مقدار برگ کنوپی گیاه. این شاخص نسبت مساحت یک سمت برگ در واحد سطح زمین است. بنابراین، این شاخص بی بعد می باشد.

این شاخص متغیر است. در برخی از بیابان ها مقداری کمتر از 1 دارد؛ در حالیکه در جنگل های استوایی متراکم مقداری بیش از 9 دارد. در جنگل های واقع در عرض های جغرافیایی میانی و بوته زارها این مقدار حدود 3 تا 6 می باشد.

 

برای مطالعه بیشتر، اعضای محترم وبسایت می توانند فایل ضمیمه را دریافت فرمایند.

عضویت در وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی رایگان می باشد.

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *