هیأت وزیران در جلسه ۹۵٫۰۱٫۲۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ کشت فراسرزمینی: بهره ‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.
ب ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف می‌باشند.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذی ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره های لازم به متقاضی.
ب ـ تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام و در چارچوب مقادیر مصوب انجام می شود.
تبصره ـ ضوابط تعیین صلاحیت حرفه ای متقاضیان کشت فراسرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.
ماده۳ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تنظیم و مبادله تفاهم نامه های دوجانبه به منظور اخذ مجوز فعالیت جهت تولید، صدور محصولات تولیدی و بهره گیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری امنیت سرمایه گذاری متقاضیان در کشورهای هدف.
ب ـ حمایت های حقوقی، قانونی و مدنی از متقاضیان در کشورهای هدف.
پ ـ ارایه تسهیلات لازم در خصوص امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار برای متقاضیان در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی.
ت ـ جمع آوری و ارایه اطلاعات لازم از کشورهای هدف به ویژه در خصوص قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط سرمایه گذاری، مالکیت، اجاره و بهره برداری از اراضی به وزارت جهاد کشاورزی.
ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادرتخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران) مجاز است با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در اجرای پروژه های بزرگ کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.
ماده۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصولات تولیدی اقدام نماید.
ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به حمایت از نیروی کار ایرانی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف اقدام نماید.
ماده۷ـ صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
ماده۸ ـ این آیین نامه صرفاً شامل متقاضیانی می شود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف مذکور در این آیین نامه قرارداد منعقد نموده باشند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *