كشاورزي دقيق، چشم اندازي از كشاورزي آينده است كه در اين زمينه ماهواره ها، سنسور ها، نقشه ها و داده هاي حاصل از دور سنجي، به كمك كشاورز آمده و دقت عمل او را بالاتر مي برند.

در كشاورزي دقيق، داده هاي حاصل از زمين بوسیلۀ سنسورهاي مختلفي كه بر روي ادوات كشاورزي نصب گرديده اند با مشخصات محل داده كه توسط GPS تعيين مي شود و زمان ورود داده، در مانيتور محصول تركيب مي شود و اطلاعات حاصله به سيستم GIS داده شده تا نقشه­هاي محصول بصورت موضعی در آيند .اين نقشه ها مديران مزرعه را قادر مي سازد كه تصميمات مديريتي خود را با توجه به شرايط موجود در هر سايت -كه سايت كوچكترين بخش مديريتي مزرعه است- اتخاذ كرده و بهترين اقدامات را با توجه به اين شرايط به مرحلة اجرا در آورند.

كشاورزي دقيق اولين بار در دهة 1980 در ایالات متحده معرفي شد. آزمايشات كشاورزي دقيق برروي مزارع بزرگ آغاز شد و سپس كشاورزي دقيق بعنوان مزرعه داري دقيق شناخته شد. از سال 1992 ، هر دو سال يكبار، كنفرانسي بين المللي در امور كشاورزي دقيق توسط انجمن زراعت، انجمن علوم محصولات زراعي و انجمن علوم خاك امريكا تحت عنوان كشاورزي دقيق برگزار مي گردد.

كشاورزي دقيق را مي توان سيستمي تلقي نمود كه روشي اساسي براي مديريت مكاني و زماني تغييرات براي بهره وري پايدار باشد (Straub و همکاران،1998). يكي از اهداف عمده در كشاورزي دقيق تطبيق نهاده ها با نياز محصول در تمامي مكان ها و زمان هاست. اندازه سایت­هايي كه بطور منفرد مديريت مي شوند متناسب است با كاربردهاي خاص. بطور كل، كشاورزي دقيق بدين نحو است كه مزارع منفرد را به تعدادي واحد كوچكتر تقسيم مي كند كه هركدام با توجه به امكانات، بطور مجزا مديريت مي شوند. ممكن است اندازة واحدها چندين ايكر يا حتي چند فوت مربع باشد.

تكنولوژي هاي كشاورزي دقيق فرصت هايي را براي تغيير در توزيع و زمان بندي انواع كود و ديگر مواد شيميايي زراعي با توجه به تغييرات مكاني و زماني در مزرعه، براي كشاورزان پيش مي آورند. كشاورزان با توجه به تنوع عملكرد محصول در يك زمين، مي تو انند تجزيه و تحليل هاي اقتصادي را جهت رسيدن به برآورد صحيحي از ضرر انجام دهند (Goddard، 1997).

با توسعه و بسط اين علم، از كشاورزي دقيق بعنوان راه حلي ممکن براي دستیابی به كشاورزي پايدار نام برده مي شود. اين فناوري در كشورهاي توسعه يافته در مزارع بزرگ و نواحي اي كه داراي فناوريهاي سطح بالايي هستند به اجرا درآمده است.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *