شايد پایش محصول بنيادي ترين بخش كشاورزي دقيق باشد. پایش لحظه اي محصول در كشاورزي دقيق بر اساس روش سنتي پایش محصول (زمین­ مبنا کردن نمونه­ های وزن شده از محصول درون مزرعه) مي­باشد.

مثلاً در برداشت غلات، پایشگر پیشرفته از سنسورهايي بهره مي برد كه در روي كمباين قرار داده مي شود تا ميزان محصول برداشت شده همراه باسرعت برداشت را ثبت نمايند . اين داده با اطلاعات مكاني GPS هر داده تركيب شده و امكان تهية نقشة محصول در سيستم GIS را بوجود مي­آورد.

 اين نقشه مي­تواند با نتايج بدست آمده از مزارع با نقشه هاي داده هاي آزمايش خاك، نقشه هاي كاربرد مواد شيميايي و ساير اطلاعات مقايسه گردد و براي مديريت موضعی سال آينده مورد استفاده قرار گيرد. هنگامي كه اين نقشه ها درسيستم  GISبه صورت لايه اي بر روي هم قرار مي گيرند و با همديگر ادغام مي شوند، نقشة محصول روابط بين ميزان محصول و متغير هاي وضعيت مزرعه را بصورت مستند نشان مي دهد.

پایشگر محصول اين قابليت را دارد كه تغييرات عملكرد محصول يك مزرعه را با كمك  GPS تعيين نمايد. در صورتيكه تغييرات زياد باشد، كشاورز مي تواند بدنبال دليل هايي از قبيل فقدان عناصر غذايي داخل خاك باشد و سپس مي تواند، مزرعة خود را بصورت موضعی مديريت نمايد.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *