با توجه به اهمیت شماره گذاری کلیه ماشین های خودگردان کشاورزی و در راستای عواید اجرای این مهم طی نامه ای از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون الزام به شماره گذاری ماشین های خودگردان کشاورزی مورد تاکید واقع گردید.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *