با توجه به اهمیت استاندارد سازی کلیه ماشین‌ها و ادوات کشاورزی، مرکز آزمون ماشین‌های کشاورزی بعنوان یکی از مهمترین بخش‌ها در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد شده است. این مرکز پس از بررسی و تطابق داشتن وضعیت ظاهری و عملکردی ماشین‌های مورد آزمون و ارزیابی با استانداردها، مبادرت به صدور گواهی تأییدیه می‌نماید.

مرکز آزمون ماشین‌های کشاورزی بخش قابل توجهی از کارهای آزمون و ارزیابی ماشین‌های کشاورزی را به شرکت‌های همکار واگذار می‌نماید. این شرکت‌ها عمدتاً از بخش خصوصی هستند و شرکت زیست‌سامانه پردیس نیز بعنوان یکی از شرکت‌های همکار در استان همدان مشغول به فعالیت می‌باشد.

با توجه به درخواست مکرر متقاضیان آزمون و ارزیابی ماشین‌هی کشاورزی، آخرین نسخه از تعرفه هزینه‌ها (سال 1396) به پیوست تقدیم می‌گردد.

 

منبع: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *