معاون وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: ضرورت برنامه ريزي و تلاش براي كاهش واردات 15 ميليارد دلاري محصولات كشاورزي
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي به هزينه15 ميليارد دلاري واردات 22 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در سال گذشته و سالجاري اشاره كرد و گفت: دولت جديد درصدد كاهش محسوس اين ارقام است.
به گزارش ايرنا، ˈعبدالمهدي بخشندهˈ در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان اظهار كرد: دولت تدبير و اميد در آمار ارائه شده در دولت قبل از ميزان توليدات محصولات كشاورزي در سطح كشور كه معادل 118 ميليون تن اعلام شده، تجديدنظر كرده و سعي دارد عدد اعلامي را به رقم معقولي برساند.
وي افزود: ميزان واردات محصولات كشاورزي ايران، عامل خوشنودي نيست و سال گذشته هفت ميليون تن و در سال جاري تا رقم 2/7 ميليون تن گندم به كشور وارد مي شود.
وي تاكيد كرد: با تهيه فهرست محصولات وارداتي كشور به اين نتيجه رسيده ايم كه با برنامه ريزي بايد به سمت تامين حداقل اقلام موردنياز مردم برويم و كاهش واردات نيازمند تلاش و همت مضاعف است.
به گفته وي، براي اينكه بتوانيم به اين مهم دست پيدا كنيم لازم است نهادهاي پشتيبان بخش كشاورزي كه در سال هاي اخير بشدت ضعيف و نيازمند شده اند را تجديد حيات ببخشيم.بخشنده گفت: امروزه اين نهادها با چنان مشكلاتي مواجه اند كه نه تنها حل كننده مسائل نيستند بلكه باري بر دوش وازرتخانه شده اند.
وي اضافه كرد: به طور مثال شركت خدمات حمايتي بخش كشاورزي كه زماني وظيفه تامين كود و سموم موردنياز داشت اكنون با يكهزار و 400 ميليارد تومان بدهي زمينگير شده و قادر به خدمت رساني نيست.
وي با بيان اينكه آغاز كار دولت با فصل كشت همراه بوده گفت: بايد 5/6 ميليون هكتار گندم در كشور كشت مي شد تا گندم موردنياز كشور تامين شود اما بدليل مشكلات شركت مذكور كود موردنياز در كشور موجود نبود بنابراين تاكنون كشت گندم در كشور به طول انجاميد و اكنون 80 درصد آن انجام شده است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي افزود: صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز به عنوان ديگر نهاد پشتيبان كشاورزي با دو هزار و 300 ميليارد تومان بدهكاري با مشكلات جدي مواجه است و بانك كشاورزي نيز اكنون پنج هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است و منابع خيلي ضعيفي دارد.
بخشنده تاكيد كرد: در بخش مكانيزاسيون براساس برنامه ريزي تا پايان سالجاري بايد يكهزار دستگاه كمباين جديد وارد كشور شود اما در شروع كار دولت يازدهم تنها 40 دستگاه آن تهيه شده بود.
وي افزود: همه اين موارد گوياي نياز به تلاش بيشتر است و دولت نااميد نيست و اگرچه اقليم ايران شكننده است اما سعي داريم برنامه ريزي براساس شرايط تنش باشد.
وي تاكيد كرد: بايد به سمت كشت هاي متراكم عمودي گلخانه اي برويم و پتاسيل ژنتيكي گياهان را افزايش داده در غير اين صورت به اهداف كمكي دست نمي يابيم.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي همچنين گفت: دولت موافقت كرده است 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي اختصاص يابد و در بودجه 93 آن را قرار داده كه اين رقم مي تواند به توسعه تسهيلات بخش و سرمايه گذاري كمك كند.
وي همچنين با اشاره به قانون تمركز وظايف گفت: لازم است ارائه قيمت ها و تهيه نهاده ها برعهده وزارت جهاد كشاورزي باشد كه با تصويب اين قانون در مجلس اين مهم نيز محقق شده است.در اين مراسم ˈ محمد نصر اصفهاني ˈ توديع و ˈقدرت اله قاسميˈ بعنوان رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان معرفي شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *