وزیر جهاد کشاورزی در گردهمائی سراسری مدیران مراکز و موسسه های تحقیقاتی ،آموزشی و ترویج کشاورزی با اشاره به روند شتاب زای کشورهای جهان به سوی علم و تولید، هرگونه تاخیر در این زمینه در کشور را جبران ناپذیر و از دست دادن فرصت های تاریخی را در رسیدن به توسعه ، بسیار زیان آور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس حجتی تبدیل منابع را به سرمایه ملی ، یک امر ضروری در راه توسعه کشور مطرح کرد و ایجاد راه های درآمدی را یک فرصت برای برون رفت از شرائط فروش سرمایه های ملی مثل نفت دانست . وی با اشاره به اینکه منابع و ظرفیت های درآمدی کشور بسیارخوب است ، شناسائی منابع و فرصت ها را یک امر لازم برای استفاده آنها در آبادانی کشور دانست و تغییر نگرش منفی نگری در فرهنگ کار و تولید در جامعه را یک ضرورت برای پیشرفت کشور بیان کرد. مهندس حجتی ضمن اظهار افتخار به همکاری با مدیران مراکز و موسسه های تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی کشور، با بیان اینکه تا حدود زیادی از مسائل و مشکلات پیش روی این مراکز و موسسه ها آگاه است، تلاش هرچه بیشتر را برای رفع این مسائل ، مهم دانست و هدفمند کردن فعالیت ها را یک ضرورت برای جلوگیری از به هدر رفتن موقعیت های کاری ارزیابی کرد. وی گفت: کوچک ترین کم توجهی در موقعیت کاری موجب آسیب رسیدن و دور شدن از اهداف اصلی که متعلق به همه مردم و جامعه است خواهد شد و بسیاری از قابلیت ها ، امکانات و منابعی را که در اختیار است ازدست خواهد رفت. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به منابع بسیار محدود بودجه ای که از گذشته ، امکان هرنوع خدمتی را برای فعالیت محدود کرده است، بر استفاده صحیح و درست از امکانات اعم از نیروی انسانی و منابع در اختیار تاکید کرد و استفاده از ظرفیت های نهفته را ناظر برفرمایش مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی دانست که باید از این ظرفیت ها به نحو احسن در پیشبرد اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. وزیر جهاد کشاورزی روند در دست اقدام از سوی رئیس سازمان تات و همکارانشان را برای بهبود شرائط تشکیلاتی و اداری مناسب برشمرد و بر ضرورت انجام تحقیقات تقاضا محور ، نتیجه گرا ، برون نگر و متناسب با نیاز جامعه تاکید کرد و استفاده از تجربه موسسه های بین المللی را مکمل این کار دانست. وزیر جهاد کشاورزی سپس بر لزوم نمود آثار علمی این تحقیقات در دانش و اقتصاد ملی تاکید کرد. مهندس حجتی در مورد مسائل آموزشی با اشاره به اینکه نه وزارت آموزش و پرورش هستیم و نه وزارت علوم که در آموزشهای مقطع دار مدرک بدهیم ، گفت:باید تمام توان برآموزش های کاربردی در بخش بهره برداران کشاورزی و کارکنان وزارتخانه متمرکز شود. وی اظهار داشت:وزارت جهاد کشاورزی باید به بهره براداران این بخش مشاوره داده و عرصه های این بهره برداران را با بهترین روش های علمی به صورت یک مزرعه ترویجی تبدیل کند که تحقق این هدف منوط به تغییر و اتخاذ روش های بنیادی دراین زمینه است. مهندس حجتی با اشاره به جایگاه ترویج، فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی را در صف، صرفا فعالیت های ترویجی دانست و راه اندازی شبکه تلوزیونی کشاورزی را ابزاری برای بهبود دانش بهره برداران کشاورزی نامید. وی مدیران را از هرگونه تولید برنامه ها با مخاطب عام پرهیز داد و برمخاطبان خاص یعنی بهره برداران بخش کشاورزی تاکید کرد و ترویج را یک امر جدی دانست که می تواند راه حل های مناسبی برای خروج از مشکلات کشاورزی ارائه کند. مهندس حجتی نقش ترویج را در انتقال یافته های تحقیقاتی امری ضروری بیان کرد و خواستار همت واحد برای توسعه کشور شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *