منطق فازي معمولاً در سامانه‌های كنترل به كار مي رود. بولانون و دیگران (2009) در مطالعه ای برای تشخیص میوه در ماشین برداشت سیب درختی، از منطق فازي به عنوان يك ابزار آميزش تصوير استفاده کردند. سينگ و همكارانش (2004) استفاده از منطق فازي در آميزش تصوير را به كارگيري آن در تصاوير پزشكي و حس از دور اثبات کردند. استفاده از منطق فازي در آميزش تصوير مي¬تواند به روش ميانگين وزني مربوط باشد كه وزن¬ها را با استفاده از موتور انبساط منطق فازي تعيين كرد. هرچند، توسعه موتور استنباط چالش برانگیز است، به ويژه تابع عضويت و قوانين فازي.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *