طبق تعریف فائو، امنیت غذایی زمانی تحقق می یابد که همه مردم، همیشه، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی داشته باشند که نیازها و ترجیحات غذایی آنها را برای زندگی فعال و سالم تأمین نماید.
بر اساس این تعریف، چهار بعد امنیت غذایی را میتوان تشخیص داد: فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، بهره مندی از غذا و ثبات در طول زمان.
بنابراین فایلی در این زمینه تدوین شده است که برای اعضای محترم وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی قابل دریافت می باشد.

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *