یاتاقان مغناطیسی یاتاقانی غیر تماسی است که با حفظ کردن یک میدان مغناطیسی بین دو سطح عمل می¬کند. نیروی مغناطیسی باید به اندازه کافی قوی باشد تا فضای خالی بین دو سطح را حفظ کند. بعلاوه، موقعیت¬های نسبی دو سطح باید اغلب کنترل شده و بوسیله ابزارهای مکانیکی تثبیت شوند [1].
شکل زیر ساختار متداول یک سامانه حرکت موتور را نشان می¬دهد که به یاتاقان¬های مغناطیسی مجهز است. این موتور بین دو یاتاقان مغناطیسی شعاعی قرار دارد. هر یاتاقان مغناطیسی شعاعی نیروهای شعاعی در دو محور شعاعی عمود بر هم وارد می¬کند. این نیروهای شعاعی بوسیله سامانه¬های کنترلی با پسخورد منفی کنترل می¬شوند. بنابراین، موقعیت شفت محوری در مرکز حفره استاتور تنظیم می¬شود [2].

تنظیم: محمدباقر لک، وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی
منابع:
1. The eBearing Glossary of Bearing Industry Terms Definitions and Illustrations available at: www.cementechnology.ir
2. Magnetic bearings and bearingless drives (by A. Chiba, T. Fukao, O. Ichikawa, M. Oshima, M. Takemoto and D.G. Dorrell, Elsevier Publishing Co.) available at: www.cementechnology.ir

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *