سازه حفاظت در مقابل واژگونی (Rollover Protection Structure: ROPS) به سازه هایی (کابین یا چارچوبه) گفته می شود که محل نشستن کاربر را در برابر صدمات ناشی از واژگونی تراکتور حفظ می‌کنند.
واژگونی تراکتور، یک عامل عمده در بروز خطرات شغلی در مزارع است و نقش مؤثر سازه‌های ایمن در برابر واژگونی (ROPS) در کاهش مرگ و میر ناشی از واژگونی تراکتور به اثبات رسیده است.

این سازه‌ها به منظور جذب انرژی ناشی از ضربه تراکتور به سطح زمین در حین واژگونی طراحی می‌شوند. راپس محل قرار گیری کاربر را از ورود اشیای خارجی و مواجهه با سطح زمین حفظ می‌کند.
مؤلفه های طراحی راپس عبارتند از:

جرم تراکتور (برای تعیین انرژی استاتیکی لازم)
قطر چرخ عقب
پهنای چرخ عقب
پهنای آج جلو و عقب
قطر چرخ جلو
فاصله افقی از مرکز اکسل عقب تا نقطه مرجع صندلی
فاصله قائم از زمین تا نقطه مرجع صندلی
فاصله افقی از نقطه مرجع صندلی تا نقطه 40 میلی متر پس از لبه بالا و جلویی فرمان
فاصله قائم از نقطه مرجع صندلی تا بالای فرمان
قطر فرمان
فاصله قائم از نقطه مرجع صندلی تا بالای استراحتگاه پشتی صندلی
ضخامت دیواره استراحتگاه پشتی صندلی
فاصله افقی از اکسل عقب تا نقطه گوشه کاپوت جلو
فاصله قائم از زمین تا نقطه گوشه کاپوت جلو
فاصله افقی از خط مرکزی تراکتور تا نقطه گوشه کاپوت جلو
محور چرخ تراکتور
فاصله افقی از نقطه تایر جلو تا خط مرکزی
فاصله افقی از نقطه تایر عقب تا خط مرکزی

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *