با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب هيئت دولت؛ آيين نامه تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاح شد
با تصويب دولت، آيين نامه تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاح شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحات آيين نامه تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را تصويب كرد.
بر اساس اصلاحات تبصره ماده (11) عبارت “هفت نفر” به عبارت “هشت نفر” تغيير مي يابد كه بر طبق آن جلسات شوراي استان با حضور حداقل هشت نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با آراي موافق اكثريت حاضر معتبر است.
همچنين در بند(ه) ماده(18) و تبصره(5) ماده(52) عبارت “اعضاي حاضر در جلسه” جايگزين عبارت “نصف به علاوه يك اعضا” مي شود كه بر اين اساس در صورت به حد نصاب نرسيدن اعضاي مجامع عمومي عادي يا فوق العاده در جلسه اول، جلسده دوم كه ظرف پانزده روز از تاريخ جلسه اول با همان دستور تشكيل مي شود، با حضور اعضاي حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با راي اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود.
همچنين بر اساس اصلاحات ماده(48) برگه تعرفه انتخابات در محل تشكيل جلسه مجمع عمومي و در بدو ورود اعضاي سازمان به جلسه مجمع با رويت كارت عضويت معتبر در اختيار آنان گذاشته مي شود. به هر عضو صرفاً يك برگه تعرفه ارائه مي شود و دادن راي به نمايندگي از اعضاء ديگر امكان پذير نيست.
بر اين اساس، بند(د) ماده(54) حذف مي شود و بر طبق اصلاحات تبصره اين ماده، متخصصان كشاورزي صاحب نظر موضوع بند(5) ماده(6) قانون بايد داراي يكي از مدارك دكتري، كارشناسي ارشد يا كارشناسي با سابقه كار حرفه اي به ترتيب(3)، (7) و (10) سال پس از اخذ مدرك كارشناسي باشند.
بر طبق اصلاحات ماده(80)، هر گونه تبليغات در روز انتخابات در حوزه اخذ راي و نيز استفاده از امكانات اداري، فصلنامه و خبرنامه داخلي سازمان مركزي و استان ها براي انجام تبليغات انتخاباتي و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاريخ برگزاري انتخابات توسط اعضاي فعلي شوراهاي مركزي و استاني و مسئولان اداري سازمان مركزي و سازمان استان ها كه داوطلب شركت در انتخابات شوراهاي استان و مركزي هستند، ممنوع است.
متخلفان از اين ماده برابر ماده(25) قانون حسب مورد توسط هيئت مركزي نظارت بر انتخابات يا هيئت نظارت بر انتخابات استان به هيئت انتظامي معرفي مي شوند.
همچنين ماده(81) اين آيين نامه حذف مي شود و بر اساس اصلاحات ماده(85)، تعرفه هاي مربوط به ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي به پيشنهاد شوراي مركزي و تاييد وزير جهاد كشاورزي تعيين مي شود.
اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *